در هییتی که دغدغه ی مبارزه با اسرائیل نباشد 
ابن زیاد هم سینه میزند ...