کاشــــــــکی

بعضیا انقدر خوب نبودن

تا با از دست دادنشون اینجور

احساس دلتنگی و تنهایی نمیکردیم ...