.
.

بالا بروى
پایین بیایى

بى فایده است

من تورا همین جا میان بازوانم در آغوشم میخواهم

در سرزمین من خبرى از دموکراسى نیست

.
.
.