به سلامتی

    اون که توی لبخند..غمتو میبینه

    اون که از سکوتت ..حرفهای نگفتتو میشنوه

    وقتی تو اوج عصبانیتی...محبتت رو میفهمه.....!