آدمها برای هم سنگ تمام میگذارند،

اما نه وقتی که در کنارشان هستی،

نه....

آنجا که درمیان خاک خوابیدی،

"سنگ تمام"را میگذارند و میروند..!