اینا که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشون میخندن

    .

    .

    آدمایی ان که با خاطره هاشون زنده ان

    .

 

    .

    ..

    دیوونه نیستن، فقط یکم خسته ان