دلتنگ شدن حس نبودن کسانیست که تمام وجودت یک باره تمنای بودنش را میکند