اگر دلت گرفت؛
سکوت کن...!
این روزها،
هیچکس ، معنــی دلتنگــی را نمــی فهمد!!!