قــدر لحـــظه ها را بدان

زمانــــی می رسد که تــو
دیگــــــر قادر نیستــــی
بگـویــــــی
:
جبــــران مـــی کــنم