چه حکایت جالبی ست...

کلمه زندگی با "زن" شروع میشود...

وکلمه ی مردن با "مرد"

.