آدم خـاصـی نـیـسـتـم ...

    مـخـاطـب خـاصـی هـم نـدارم ...

     حـس خـاصـی ندارم ...

    خودم هستم ...

    خوده خودم...

    مال خودم...

    صبورم و عجول...

    سنگین...

    مغرور...

    بخاطر کسی هم خودمو تغییر نمیدم...

    راهت را بگیــر و بـــــــرو حوالی ما توقف ممنــــوع است ...