تا تو نیایی...
دلم٬

آسمان جمعه است.

می گیرد و نمی بارد!