عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم