آخرش نفهمیدیم این درس عبرت چند واحده ؟؟؟
لامصب تموم نمیشه!!