.
.
گیرم ک دوسِــــــت دارم ... به تــــــــــــــــــــــــــو چه !؟!
.
.
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخـــــــــ