تمام

دلتنگی هایم را جمع کرده ام

زیر بغل زده ام

و منتظرم ...

تو بیایی...