چشم من و امر ولی

جان من و ســـــــــــــید علی ....

جانم فدای ســـــــــــید علی ...