وقتی گفتم خدایا جز تو کسی رو ندارم ...

گفتی : 

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست ؟؟
 

أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ 
(زمر/۳۶)