آیــــا حسین(ع) برای متن قرآن کشته شد؟؟
خیــــــر.چرا که کسی که سر حسین(ع) را برید ، قرآن را حفظ بود.
حسیــــــــــــــن(ع) را سر بریدند به یک جرم...آن هم راستگویی
نگفتند حسین نماز نخوانی زنده ای...نگفتند قرآن نخوانی زنده ای
نگفتند احکام نگویی زنده ای...
گفـــــتند فقط یک دروغ بگو و یزید رو تایید کن ... بعد به زندگی دینی خودت ادامه بده...
طفل شیرخواره دادن...جوان دادن...برادر دادن و... فقط برای نگفتن یک جمله دروغ...