شیطان می گوید:

1)مسلمانی که صدای اذان را می شنود ونماز را ادا نمی کند(پدر من است).

2)مسلمانی که اضافه خرجی می کند(برادر من است).

3)مسلمانی که از امام پیشتر به رکوع می رود(پسر من است).

 4)خانم مسلمانی که با آمدن میهمان اعصاب خرابی می کند(مادر مناست).

 5)خانمی که بدون چادر(سر برهنه)می گردد(خانم من است).

6)مسلمانی که بدون گفتن بسم الله شروع به غذا خوردن می کند(اولادمن است).

7)مسلمانی که این حرف ها را به دیگران برساند(دشمن من است).

 8)مسلمانی که خاموش بنشیند و به کسی چیزی نگوید(دوست من است).

 حالا متعلق به شما است که مرا دوست بدارد یا دشمن؟