عبادت بی ولایت حقه بازی است

اساس مسجدش بت خانه سازی است

چرا د.ا.ع.ش نمی خواهد بداند

وضوی بی ولایت آب بازی است