برگشت و فکر کنم خانواده اش را ندید 

و دشمن به این امر آگاه است

و سلیمانی آمد... دشمن مهلت تو تمام شد ...

برای امریکا آتش به پا کرد

کسی آمد که دستانش خسته نمی شود ...

زمین او را می شناسد

پسران شیرمردش را می شناسد

سرزمین جسین (ع) معروف است

به شام رفت و آنجا را نظم بخشید

و به النصره ( گروه تروریستی ) درس هایی داد 

سواری که خسته نمی شود

و به پیش رفت در حالی که چشم روی هم نگذاشت 

پشتشان ایستاد و فریاد زد هیهات

ای د.ا.ع.ش تو تمام شده ای ....

عقابی که خسته نمی شود و استراحت نمی کند 

تا وقتی که شیعه مظلوم است ...