غفلت از یار ،گرفتار شدن هم دارد 

از شما دور شدن زار شدن هم دارد 

هر که از چشم بیوفتاد محلش ندهند

عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد

چشم بیمار شده 

تار شدن هم دارد

 

آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده 

این همه عقده تلنیار شدن هم دارد

از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند

لطف بسیار طلب کار شدن هم دارد

نکند منتظر مردن مایی آقایی

این بدی مانع دیدار شدن هم دارد

دلم جز هوایت هوایی ندارد

لبم غیر نامت نوایی ندارد

وضو و ادان و نمازو قنوتم

بدون ولایت صفایی ندارد

دلی که نشد خراب گل نرگس 

خراب ایت و نوایی ندارد

بیا تا حوانم بده رخ نشانم 

که این زندگانی وفایی ندارد