از خطّ مقدّم سکوت من

صدای شلّیک چشم های تو می آید !