روزگار بی تو .........خودکشی دسته جمعی ثانیه هاستً...........