زمان ایستاده است
و من در اسارت 
عقربه های ساعتی
گیر کرده ام 
که امید به 
آمدن تو دارد
پس کی می آیی؟!؟!؟


یا ابا صالح المهدی ادرکنی