خوشحال ، نیستم که ساعت ها را جلو کشیده اند !

"حالا"

یک ساعت بیشتر از همیشه

نیستی ...