الهی من لی غیرک

من کسی را به جز تو ندارم
که مرا ببخشد!