آب از آب تکان نمی خورد اگر
آب می خورد اما.....
ادب را از مادرش آموخته بود