قاصدکها

دیگر

خبر از تو نمی آورند

کاش

تنها یکبار

حال این من بی تو را

به تو می رساندند ….