باران تـــویی
به خاک مـن بزن..
.
.
.
.
.
سپاس تو را
برای تمام مهربانی هایت ..