مُردم ز رشک چند ببینم که جام می

لب بر لبت گذاردُ قالب تهی کند