سلامتیه

همه خویا

، گلچین ها

، مشتیا

، با ادبا

، با مراما

، بدرد بخورا

 کسایی که که روز قیامت

فقط زمین ازشون شاکیه

اونم بخاطر سنگینی معرفتشون ....