هیچکس بعد هیچکس نمرده

ولی ...

خیلیا بعد از خیلیا ..

دیگه زندگی نکردن ...