اگر بجای هر دعایی که می کردیم یک قذم برمی داشتیم...

الان در کنار خدا بودیم ....