دیشب روباهی خودکشی کرد !!

حیله گری " انسانها " کلافه اش کرده بود ....