چایت را تلخ نخور

فقط صدایم کن تا تمام قندهای دلم برایت آب شود ...