لبخند تو تعادل شهر را به هم می ریزد ...

تو بخند !!!

من شهر را دوباره می سازم ...