نفرین بر چشم هایت 

که نمی شود به آنها نفوذ کرد و شیطنت دلت را فهمید 

نفرین بر چشم هایم 

که ... راز داری نمی دانند ... نفرین ...