دست بردار از این جنگ نابرابر !!!
دل سنگ تو همیشه برنده است 
دل تنگ من همیشه شکسته ..