بدهکار مهربونی قلب یه زنم

  .... که از بچگی صدام کرده پسرم ....

بدهکار یه مرد که خود عشقه 

... بدهکار خودشو چروک دور چشمش ...