من به هرچی که می خوام می رسم ...

شوتم گل نمیشه اما ریباند میشه کرد ..

هرکی میزنه میخوره یه روزم ، پس میبینمت همه ی راهها بسته نیست ...