می ترسم از ان روی خودم که " سگ " نیست ..

اما بالا که می آید .. به هیچ سکوتی قناعت نمی کند !!