کاش می دانستی و می فهمیدی که برای بدست آوردنت ...

دلی را به دریا زدم که از آب واهمه داشت