ترک کردن آدمهاهم آدابی دارد! اگرآداب ماندن نمیدانید لااقل درست ترکشان کنید تا تَرَک برندارند. . .