چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ 

گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم ... 

بیشترشـان گـــرگ بودند!!