نکند حفظ علی بر همگان عار شود

نکند حق علی در عمل انکار شود

***

محرم راز علی نخل دل چاه شود

سیلی خصم زبون نقش رخ یار شود

***

نکند مکر بنی ساعده تکرار شود

باز علی در قفس خانه گرفتار شود

***

از علی تا به علی فاصله یک آینه است

آن علی از مکه این یکی از خامنه است