برای دلم

انگشتانم

تسبیح شب تاب عشقی ست

که دلم زیر لب

چشم های تو را می چرخاند !