آسمان که بغض می کند،
ابرها مچاله می شوند
دل زمین می گیرد

.

.

.

دل من ....
پاییز وار
در کوچه های دلتنگی