سراب بودی و

من، تو را چشمه می انگاشتم

تشنه بودم و

تو، مرا سیراب می پنداشتی.